Dodane sob., 05/20/2017 - 13:34

11.05.2017 odbyła się zorganizowana wspólnie przez Ambasadę Białorusi, Polsko-Białoruską Izbę Przemysłowo-Handlową i Izbę Przemysłowo-Handlową Polska Azja ( sekcja Unia Celna -Białoruś ) konferencja o możliwościach współpracy firm energetycznych Polski i Białorusi.

Swoją ofertę zaprezentowały firmy :

Belenergo

Belenergoremnaladka

Zapadelektrosetstroy

Belenergosetproect

Belenergostroy

Revera

IDS S.A.

ENERGOINSTAL S.A.

RAFAKO S.A.

Horus Energia

TERMO-REX S.A.

WASKO S.A.

 

Odbyła się też blisko 2-godzinna seria spotkań B2B

Białoruski system energetyczny stanowi ciągle rozwijający się wysokotechnologiczny kompleks, który obejmuje regionalne systemy energetyczne sterowane przez scentralizowany operacyjny zarząd.

Dzisiaj łączna moc elektrowni białoruskich pozwala w pełni zaspokoić potrzeby kraju w energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 10 lat roczna przeciętna produkcja energii elektrycznej wynosiła 32,5 mld kWh, a roczne zużycie – 37 mld kWh.

Zużycie energii elektrycznej w 2016 r. prawie się nie zmieniło w porównaniu do 2006 r. na tle wzrostu PKB we wskazanym okresie o 33 %, co świadczy o skutecznej polityce w zakresie jej oszczędzania. W strukturze zużycia udział przemysłu wynosi ok. 40%, ludność – 18%, transport – ponad 5%, rolnictwo – ponad 4%, handel – ok. 3%.

Długofalowy mix energetyczny będzie ukształtowany po oddaniu do użytku elektrowni atomowej, której pierwszy blok zacznie pracować w 2019 r., a drugi w 2020 r., zaprzestania importu energii elektrycznej i wzroście produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE).

Na początku 2017 r. łączna moc systemu energetycznego Białorusi wyniosła 9 853,7 MW, w tym: 42 elektrociepłownie, głównie opalane gazem ziemnym (ok. 90 %) o mocy 8 991 MW, stacje wykorzystujące nieodnawialne źródła energii o mocy 676,5 MW oraz OZE - 186,2 MW (elektrownie wodne – 33,63 MW, wiatraki – 70,4 MW, elektrownie słoneczne – 50,9 MW, elektrownie wykorzystujące drewno i biomasę – 6,6 MW).

Białoruś ma  duże zasoby torfu. Ogólna powierzchnia złóż wynosi 99,1 tys. ha i do 2030 r. planuje się wydobyć ok. 302 mln. t torfu.

Ministerstwo Energetyki nadzoruje 24 kopalnie torfu, z których 22 specjalizują się w jego przetwórstwie. W sumie zatrudniają ok. 3,8 tys. osób. Na Białorusi jest  8 mini-elektrociepłowni, o łącznej mocy 54,5 MW. Udział torfu w miksie energetycznym wynosi 2-3 %. Wykorzystanie tego surowca pozwala na zastąpienie 456 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Od 2008 r. Białoruś buduje elektrownie biogazowe. Dziś pracuje 18 bloków o łącznej mocy 26,5 MW. Największa biogazownia o mocy 4,8 MW jest w zakładzie rolniczym Raswiet w obwodzie Mochylewskim.

W produkcji energii elektrycznej wykorzystuje się lokalne paliwo, w tym OZE (biomasa, biogaz, energia wodna, wiatrowa i energia słoneczna).

Na początku 2017 r. na Białorusi było zarejestrowanych ok. 700 instalacji OZE produkujących energię elektryczną i cieplną o łącznej mocy ponad 1,2 tys. MW. Według szacunków państwowego przedsiębiorstwa Belenergo faktyczna produkcja energii elektrycznej z OZE w 2016 r. wyniosła 128,4 mln kWh, a prognoza na 2017 r. to 307,9 mln kWh. W miksie energia elektryczna z OZE ma 1% udział, a cieplna – 8,5%.

W ramach krajowego programu rozwoju lokalnych i odnawialnych źródeł energii w latach 2011-2015 do użytku oddano 50 wiatraków o łącznej mocy 41,6 MW. Istotne jest to, że 96% produkowanej przez nie energii trafia do państwowego miksu energetycznego.

Działa 45 hydroelektrowni o łącznej mocy 32,8 MW, z czego 23 (26,3 MW) wchodzą w skład Belenergo. Największą jest Grodnienskaja o mocy 17 MW, która funkcjonuje od 2012 r. W 2017 r. będą oddane 2 elektrownie na rzece Dźwina: Witebskaja (40 MW) i Połockaja (22 MW).

Energię słoneczną wykorzystuje się  od 2011 r. Dziś funkcjonuje 40 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 50,5 MW. W najbliższym czasie będą oddane do użytku farmy fotowoltaiczne w obwodzie Homelskim (54 MW) i Mochylewskim (109 MW).

W 2020 r. łączna moc elektrowni OZE ma wynieść 798 MW (6% miksu), z których 655,6 MW wygenerują źródła znajdujące się w posiadaniu osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców.

Podjęta w 2008 r. decyzja dotycząca budowy elektrowni atomowej wynikała z niedoboru własnych surowców paliwowo-energetycznych oraz konieczności dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych i zastąpienia importowanego gazu ziemnego.

Jej budowa odbywa się wg rosyjskiego projektu „Elektrownia atomowa 2006”, który przewiduje dwa bloki energetyczne z reaktorami typu WWER o łącznej mocy 2400 MW. Projekt w pełni odpowiada standardom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i Międzynarodowej grupy EUR (European Utility Requirements) - elektrownia nie ulegnie zniszczeniu nawet po trzęsieniu ziemi o mocy 8o wg skali Richtera, powodzi, huraganu lub eksplozji.

W 2016 r. przeprowadzono stres-testy wg standardów europejskich, opartych na specyfikacjach opracowanych przez Komisję Europejską i ENSREG. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze do realizacji misji dotyczącej bezpieczeństwa eksploatacyjnego (Pre-OSART) i oceny narodowej infrastruktury energetyki atomowej (INIR).

Obecnie prowadzone są prace budowlane na 119 z 131 obiektów i budynków obu bloków energetycznych. Białoruskie firmy budowlane wykonały ok. 80% wszystkich robót budowlanych. W tym roku przewiduje się doprowadzenie na plac budowy wody technicznej, zakończenie budowy głównej rozdzielni 330 kV, montaż obudowy reaktora, turbiny, wytwornicy pary oraz spawanie głównego obiegowego rurociągu.

Na budowie elektrowni, która zostanie oddana do eksploatacji w 2020 r., pracuje ponad 8 tys. pracowników.

Rozwój długoterminowej współpracy pomiędzy Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską  m.in. w zakresie ilości, terminów i kosztów usług transportu gazu ziemnego przez terytorium Republiki Białoruś, określono w bilateralnych porozumieniach z rosyjskimi partnerami.

Zgodnie z podpisanymi umowami strona rosyjska gwarantuje dostawy przez Gazprom gazu na Białoruś w ilościach wystarczających do zaspokojenia  wewnętrznych potrzeb. Nadzór nad realizacją zobowiązań wynikających z umowy o warunkach kupna-sprzedaży akcji i dalszej działalności spółki Biełtransgaz sprawują energetyczne resorty obu krajów.

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki z 20 września 2016 r. Białoruś została Stroną Paryskiej Umowy. Zobowiązała się do zmniejszenia do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 28% w porównaniu z 1990 r., czyli nie przekroczenie poziomu 96,1 mln ton CO2 w 2030 r.

Białoruski rząd zatwierdził plan działań w zakresie realizacji postanowień Umowy Paryskiej do Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przewidujący przygotowanie w odpowiednim czasie projektu aktu prawnego w sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwoju długoterminowego Republiki Białoruś” bazującej na niskim poziomie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Za wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Paryskiej odpowiada  Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska.